Smluvní podmínky kurzů, pobytů, lekcí, školení, workshopů a seminářů

SMLUVNÍ PODMÍNKY


I. Obecná ustanovení


1. Internetový obchod www.joginky.online a studio Jogínky je provozováno na základě živnostenského oprávnění Mgr. Martiny Sedlákové, se sídlem Jiráskova 11, Bruntál, 792 01, IČO: 06360769, k poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy. 


2. Předmětem těchto smluvních podmínek a provozního řádu je úprava vzájemných práv a povinností mezi studiem Jogínky a fyzickou osobou účastnící se lekcí, kurzů, pobytů nebo seminářů organizovaných studiem Jogínky (dále jen „účastník“).


3. Účastník je povinen seznámit se se smluvními podmínkami a je povinen se jimi řídit, a to zejména během účasti na akcích a lekcích.


II. Přihlašování a platba 


1. Přihláška k účasti na kurzu, semináři, workshopu, školení nebo víkendovém pobytu (dále jen akci) se podává přes internetový obchod www.joginky.online. Přihláška na pravidelné lekce se realizuje pomocí rezervačního systému umístěného na webových stránkách www.joginky.eu.


2. Vyplněním a odesláním online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa na akci.


3. Přihlášku závazně potvrdíte zaplacením částky na náš účet nejpozději do 14 pracovních dní od zaslání přihlášky. Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte e-mailem po objednávce na www.joginky.online.


4. Bez zaplacené zálohy nebo celé částky je přihláška vedena pouze jako evidenční a přednost budou mít klienti, kteří ji uhradili.


5. Akce Jogínek (což jsou kurzy Hormonální jógové terapie, kurzy, workshopy, semináře, víkendové pobyty) nelze hradit benefity, poukázkami ani platit přes kartu Multisport. Akce je možné uhradit z prostředků FKSP zaměstnavatele.


III. Storno podmínky


Storno podmínky kurzů Hormonální jógové terapie, jógových kurzů a workshopů

1. Při zrušení rezervace do 7 kalendářních dnů (včetně) před začátkem akce vracíme zpět plnou výši přijaté platby (den konání akce je den 0). Částka může být také převedena na jiný termín či kurz. Na akci lze poslat za sebe náhradníka.


2. Při zrušení rezervace v době kratší než 7 kalendářních dnů před začátkem akce, v den začátku akce, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá. Na akci lze poslat za sebe náhradníka.


3. V případě, že máme na akci náhradníka my, a ten se akce zúčastní, můžeme vrátit celou částku.


4. V případě zrušení kurzu z důvodů na straně lektorky nebo nízkého počtu přihlášených, bude dle volby účastníka nabídnut náhradní termín konání kurzu nebo vrácena částka zaplacená za kurz.

 

5. V případě zrušení jednotlivé lekce z kurzu (z důvodů na straně lektorky), bude účastníkům nabídnut náhradní termín.

 

6. V případě, že se účastník nebude moci (z jakéhokoli důvodu) zúčastnit části kurzu nebo jednotlivé lekce, nárok na náhradní hodinu/y nevzniká.

 

7. Účastník může kdykoliv lekci, kurz nebo workshop na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že se poplatek za akci nevrací.

 


Storno podmínky víkendových pobytů


1. Při zrušení rezervace do 20 kalendářních dnů (včetně) před začátkem víkendového pobytu vracíme zpět plnou výši přijaté platby. Den konání akce je den 0.


2. Při zrušení rezervace v době od 19. do 7. kalendářního dne (včetně) před začátkem víkendového pobytu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) činí storno poplatek 50% z ceny pobytu. Na akci lze poslat za sebe náhradníka.


3. Při zrušení rezervace v době kratší než 7 kalendářních dnů před začátkem víkendového pobytu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), je celá částka nevratná a nepřevoditelná. Na akci lze poslat za sebe náhradníka.


4. Částka uhrazená za pobyt ponížena o případný storno poplatek bude do 14 dní od odhlášení vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena.


5. V případě, že máme na pobyt náhradníka my, a ten se akce zúčastní, můžeme vrátit celou částku.


6. Účastník může kdykoliv víkendový pobyt na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že se poplatek za pobyt nevrací.

 

Storno podmínky akreditovaných seminářů MŠMT

1. Při zrušení rezervace do 7 kalendářních dnů (včetně) před začátkem akce vracíme zpět plnou výši přijaté platby (den konání akce je den 0). Částka může být také převedena na jiný termín či kurz. Na akci lze poslat náhradníka.


2. Při zrušení rezervace v době kratší než 7 kalendářních dnů před začátkem akce (den konání akce je den 0), v den začátku akce, v jeho průběhu nebo po jeho skončení nárok na vrácení nebo převedení platby odpadá. Na akci lze poslat za sebe náhradníka.


3. V případě, že máme na akci náhradníka my, a ten se akce zúčastní, můžeme vrátit celou částku.


4. V případě zrušení semináře z důvodů na straně lektorky nebo nízkého počtu přihlášených, bude dle volby přihlašovatele nabídnut náhradní termín konání kurzu nebo vrácena částka zaplacená za kurz.

 


IV. Zdravotní stav a odpovědnost


1. Akce nebo lekce nejsou náhražkou za lékařskou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby nebo má jakékoliv zdravotní komplikace, zavazuje se před zahájením akce nebo lekce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník také stvrzuje, že neužívá žádná psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.


2. Před lekcí Jógy ve vzduchu a jiných lekcích využívajících vzdušné sítě jsou účastníci seznámeni s kontraindikacemi cvičení. Jestliže má účastník jakékoliv zdravotní komplikace, zavazuje se před zahájením akce nebo lekce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

 

3. Před kurzem Hormonální jógové terapie jsou účastníci seznámeni s kontraindikacemi cvičení. Jestliže má účastník jakékoliv zdravotní komplikace, zavazuje se před zahájením kurzu informovat lektorku o této skutečnosti a o charakteru obtíží prostřednictvím dotazníku aktuálního zdravotního stavu nebo osobní/ telefonickou konzultací s lektorkou. 


4. Účast na akci nebo lekci je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu kurzu vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.


5. Účastník může kdykoliv akci nebo lekci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek se nevrací. Právem lektora (uzná-li to za vhodné) je ukončit účastníkovu účast nebo ho nevpustit v případě velmi pozdního příchodu.

Smluvní podmínky jsou platné v tomto znění od 22. 2. 2022.